Ajánlattételi felhívás: A városlődi Iglauer Park felújítási munkálatainak II. üteme

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
nyílt eljárás szabályai szerinti
közbeszerzési eljárásra
1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe /Kbt. 50. § (2) bekezdés a) pont/:
„Városlődi Villa” Oktatás-fejlesztési-, Üdültetési- és Étkeztetési Nonprofit Kft.
Cím: 8445 Városlőd, Fenyves u. 10-11.
Honlap: www.iglauerpark.hu
Telefon/fax: 88/240-021
E-mail: info@iglauerpark.hu
Kapcsolattartó: Freund Erika
Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet:
Bischof Bt. – Bischof Péter
Cím: 8200 Veszprém, Varga utca 4/C.
Telefon/fax: 88/401-366
E-mail: iroda@bischofbt.com
2. A közbeszerzési eljárás fajtája /Kbt. 50. § (2) bekezdés b) pont/:
Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot és a beszerzés nem európai uniós alapokból finanszírozott és Magyarország országhatárán átnyúló projekttel nem kapcsolatos.
3. A közbeszerzési dokumentumok elektronikus elérhetősége /Kbt. 50. § (2) bekezdés c) pont/:
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást, valamint a közbeszerzési dokumentumokat egyidőben, elektronikus levél formájában, díjmentesen küldi meg az ajánlatkérő által kiválasztott Gazdasági szereplők részére.
A közbeszerzési dokumentumok a megküldést követően letölthetőek innen.
4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége /Kbt. 50. § (2) bekezdés d) pont/:
A városlődi Iglauer Park felújítási munkálatainak II. üteme az alábbi munkákat foglalja magába:
1. rész: (CPV kódok: 45210000-2, 45260000-7, 45300000-0, 45400000-1)
1.1. Könnyűszerkezetes vendégházak építése teraszokkal. (7 db)
2. rész: (CPV kódok: 45210000-2, 45260000-7, 45300000-0, 45400000-1)
2
2.1. Konyha-étteremépület átalakítása és bővítése. (Új, a meglevő épületegyüttessel harmonizáló tetőszerkezet, illetve a fszt-i fogyasztótér befogadóképességének 80 főre történő bővítése.)
2.2. Vizesblokképület átalakítása. (Új tetőhéjazat és tornác építése.)
3. rész: (45100000-8,45232000-2)
3.1. A volt kertész lak elbontása után annak helyén központi park, buszforduló kialakítása.
3.2. Külső, térburkolási és egyéb kisebb programelemek (új szeméttároló blokk kialakítása a gázmérőóra áthelyezésével; meglevő kerti építmény zárható, külső kerékpártárolóvá alakítása; új utak, járdák építése; valamint a meglevő bungalók körül a földerózió elleni támfali védelem).
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti három részre együtt és külön-külön is lehet ajánlatot tenni, és nincs korlátozva az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződésrészek száma.
A fentiek megvalósításához szükséges összes, részletes feladatleírást, műszaki leírást, követelményrendszert és terveket mindhárom rész tekintetében a Dokumentáció tartalmazza.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a műszaki leírásban szereplő konkrét, meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra, eljárásra, tevékenységre történő hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni. Ajánlatkérő a dokumentációban kiírt típusok esetében elfogadja a „vagy azzal egyenértékű” megajánlást, abban az esetben, ha az egyenértékűként megajánlott típus teljes körűen megfelel a dokumentációban előírtaknak.
Amennyiben a kiadott műszaki tervdokumentáció és a költségvetési kiírás között eltérés tapasztalható, abban az esetben a költségvetési kiírásban foglaltak az irányadók.
5. A szerződés meghatározása /Kbt. 50. § (2) bekezdés e) pont/:
Építési beruházás vállalkozási szerződés keretében
- az 1. rész tekintetében vendégházak;
- a 2. rész tekintetében konyha-étteremépület átalakítása és bővítése, valamint vizesblokképület átalakítása;
- a 3. rész tekintetében központi park, buszforduló kialakítása, valamint külső, térburkolási és egyéb kisebb programelemek
6. Annak feltüntetése, ha keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor /Kbt. 50. § (2) bekezdés f) pont/:
Nem releváns.
7. A szerződés időtartama, a teljesítés határideje /Kbt. 50. § (2) bekezdés g) pont/:
3
A befejezés határideje: 2018. május 31. Előteljesítést Megrendelő elfogad, mely értékelési szempont.
8. A teljesítés helye /Kbt. 50. § (2) bekezdés h) pont/:
Iglauer Park – 8445 Városlőd, Fenyves u. 10-11.
9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás /Kbt. 50. § (2) bekezdés i) pont/:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF.
Megrendelő nyilatkozik, hogy a kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével az alábbiak szerint rendelkezik:
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a városlődi Iglauer Park felújítási munkálatainak II. ütemére Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/60 „Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére vissza nem térítendő támogatást biztosít.
Vállalkozó a Kbt. 135. § (7) bekezdése, továbbá az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §-a alapján – a szerződésben foglalt – tartalékkeret és áfa nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérheti az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül. Az előleg összegének felhasználásáról Vállalkozó a végszámlában köteles elszámolni, amely az előleg összegével csökkentett mértékben állítható ki.
Számlák, illetve rész-számlák benyújtására a munkák elvégzése, ill. műszaki átvétele után, a „Városlődi Villa” Nonprofit Kft. által kiadott teljesítés igazolás alapján kerül sor, a számla beérkezését követő 15 napos, illetve a végszámla tekintetében 30 napos banki átutalással.
Megrendelő mindhárom részajánlati körben előlegszámla, három részszámla valamint egy végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja Vállalkozó részére.
A számlázás Vállalkozó által elkészített Műszaki ütemterv alapján naturáliákban kifejezhető, egzakt módon meghatározott 25-50-75-100%-os mérföldkövek teljesítése után történik, azokkal megegyező, a Szerződéses Árra vetített %-os mértékben, így három részszámla és egy végszámla benyújtására van lehetőség az alábbiak szerint:
- Az 1. részszámla kiállítása a műszaki készültség min. 25%-ánál, a vállalkozói Díj 25%-a.
- A 2. részszámla kiállítása a műszaki készültség min. 50%-ánál, a Vállalkozói Díj 25%-a.
- A 3. részszámla kiállítása a műszaki készültség min. 75%-ánál, a Vállalkozói Díj 25%-a.
A végszámla kiállítására 100%-os műszaki tartalom megvalósulását követően van lehetőség. A végszámla kibocsátásának alapja Megrendelő által aláírt
4
teljesítésigazolás, a jegyzőkönyvvel lezárt, sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás, valamint az esetlegesen felvett hiba- és hiányjegyzékben szereplő munkák elvégzése.
Vállalkozónak a számlákat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény szerint kell kiállítania.
Az előleg összege (közös ajánlattétel esetén erre irányuló igény esetén vállalkozónként) az 1. részszámlákból kerül levonásra.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.
10. Többváltozatú (alternatív) ajánlat lehetősége /Kbt. 50. § (2) bekezdés j) pont/:
Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot.
11. Részajánlattétel lehetősége vagy kizárása és indokai /Kbt. 50. § (2) bekezdés k) pont/:
Az eljárásban az 5. pont szerint három részre lehet ajánlatot tenni.
A beszerzés tárgyának jellege, valamint a szerződés teljesítésének egysége, és az ahhoz kapcsolódó garanciális biztosítékok nem teszik lehetővé a közbeszerzés további részeire történő ajánlattételt.
12. Az ajánlatok értékelési szempontja /Kbt. 50. § (2) bekezdés l) pont/:
I. rész esetén:
1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF)
Az ajánlati árhoz tartozó súlyszám: 65
2. részszempont: jótállás időtartama (hónap, min. 36 és max. 60)
A 2. részszemponthoz tartozó súlyszám: 15
3. részszempont: késedelmi kötbér mértéke (min. 100,- eFt/nap, max. 250,- eFt/nap)
A 3. részszemponthoz tartozó súlyszám: 10
4. részszempont: előteljesítés a megadott befejezési határidőhöz képest (naptári nap, max. 45 nap)
A 4. részszemponthoz tartozó súlyszám: 10
II. rész esetén:
1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF)
Az ajánlati árhoz tartozó súlyszám: 65
2. részszempont: jótállás időtartama (hónap, min. 36 és max. 60)
5
A 2. részszemponthoz tartozó súlyszám: 15
3. részszempont: késedelmi kötbér mértéke (min. 100,- eFt/nap, max. 250,- eFt/nap)
A 3. részszemponthoz tartozó súlyszám: 10
4. részszempont: előteljesítés a megadott befejezési határidőhöz képest (naptári nap, max. 45 nap)
A 4. részszemponthoz tartozó súlyszám: 10
III. rész esetén:
1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF)
Az ajánlati árhoz tartozó súlyszám: 65
2. részszempont: jótállás időtartama (hónap, min. 36 és max. 60)
A 2. részszemponthoz tartozó súlyszám: 15
3. részszempont: késedelmi kötbér mértéke (min. 100,- eFt/nap, max. 250,- eFt/nap)
A 3. részszemponthoz tartozó súlyszám: 10
4. részszempont: előteljesítés a megadott befejezési határidőhöz képest (naptári nap, max. 45 nap)
A 4. részszemponthoz tartozó súlyszám: 10
Az adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
Az ajánlatok értékelésének Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti módszere az 1. részszempont tekintetében a következő:
Az 1. részszempont esetében az Ajánlatkérő a számára legkedvezőbb ajánlatra (tartalmi elemre) a maximális 10 pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordított arányosítással számolja ki a pontszámokat, kettő tizedesjegy pontossággal, az alábbi képlet szerint:
P = A legjobb/A vizsgált x (P max – P min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
/A módszer a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának [KÉ 2012. évi 61. szám, 2012. június 1.] III. rész A) 1. ba) pont szerinti fordított arányosítás módszere./
Az ajánlatok értékelésének Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti módszere a 2., 3. és 4. részszempont tekintetében a következő:
6
A 2., 3 és 4. részszempont esetében az Ajánlatkérő a számára legkedvezőbb ajánlatra (tartalmi elemre) a maximális 10 pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosítással számolja ki a pontszámokat, kettő tizedesjegy pontossággal, az alábbi képlet szerint:
P = A vizsgált / A legjobb X (P max – P min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
/A módszer a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának [KÉ 2012. évi 61. szám, 2012. június 1.] III. rész A) 1. bb) pont szerinti egyenes arányosítás módszere. /
13. Kizáró okok és megkövetelt igazolási mód /Kbt. 50. § (2) bekezdés m) pont/:
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
A kizáró okok igazolásának módja:
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) - (2) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint kell igazolni. Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás közzététele napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.
14. Alkalmassági követelmények és megkövetelt igazolási mód /Kbt. 50. § (2) bekezdés n) pont/:
Ajánlatkérő a Kbt. 115 § (1) alapján – az előzetes részvételi és előminősítési felhívásban vizsgáltakon túl – nem kíván alkalmassági követelményt előírni.
15. Az ajánlattételi határidő /Kbt. 50. § (2) bekezdés o) pont/:
2017. szeptember 26. (kedd) - 10.00 óra
16. Az ajánlat benyújtásának címe, módja /Kbt. 50. § (2) bekezdés p) pont/:
Az ajánlat benyújtásának címe:
7
Bischof Bt. - 8200 Veszprém, Mártírok útja 11., fszt. 1. iroda
(E-ON/Kögáz illetve Kis-Tesco közötti épület)
Az ajánlat benyújtásának módja:
Az ajánlatot az ajánlattevőnek Kbt. 66.§ (1) szerint, az eljárást megindító felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatokat Kbt. 68.§ (2) szerint, írásban és zártan, közvetlenül vagy postai úton az ajánlat benyújtásának megadott címére, 1 eredeti papír alapú példányban, továbbá a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus (pdf) formátumban, CD/DVD adathordozón kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
A borítékra rá kell írni:
„A városlődi Iglauer Park felújítási munkálatainak II. üteme” és „Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig!”
A személyesen leadott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak ajánlatkérő általi kézhezvételére a határidő lejártáig sor kerül. A postai úton benyújtott ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A futár útján történő továbbítás esetére a postai küldemények vonatkozásában meghatározottak az irányadóak.
Azokat a benyújtott ajánlatokat, amelyek ajánlatkérő általi kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát követően kerül sor, ajánlatkérő elkésettnek tekinti.
17. Az ajánlattétel nyelve /Kbt. 50. § (2) bekezdés q) pont/:
A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés, írásbeli és szóbeli cselekmény magyar nyelven történik. A joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Ajánlatkérő fentiekre tekintettel idegen vagy részben idegen nyelvű okiratokat, nyilatkozatok nem fogad el.
18. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje, valamint a jelenlétre jogosultak köre /Kbt. 50. § (2) bekezdés r) pont/:
Az ajánlat(ok) felbontásának ideje: 2017. szeptember 26. (kedd) 10:00 óra
Az ajánlat(ok) felbontásának helye: Bischof Bt.
8200 Veszprém, Mártírok útja 11., fszt. 1. iroda
(E-ON/Kögáz illetve Kis-Tesco közötti épület)
Az ajánlat(ok) felbontásán jelenlétre jogosultak a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek.
19. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama a részvételi felhívás kivételével /Kbt. 50. § (2) bekezdés s) pont/:
60 nap (Kbt. 81. § (11) bekezdése szerint)
8
20. Részvételi felhívás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja /Kbt. 50. § (2) bekezdés t) pont/:
Nem releváns.
21. Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ, amelyet már a részvételi felhívásban is fel kell tüntetni az eljárás későbbi szakaszára vonatkozóan /Kbt. 50. § (2) bekezdés u) pont/:
Ajánlatkérő az ajánlatadást nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
22. A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek /Kbt. 50. § (2) bekezdés v) pont/:
Különleges feltétel nincs.
23. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre (programra) vonatkozó adatok /Kbt. 50. § (2) bekezdés w) pont/:
Nem releváns, mert a beszerzés forrása nem Európai Unióból származik.
24.
1) Az elektronikus formában benyújtott ajánlattal kapcsolatban Ajánlattevőnek csatolnia kell a cégszerűen aláírt nyilatkozatát a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.
2) Az ajánlat lapszámozása folyamatos legyen. Ajánlattevő papír alapú ajánlatát úgy kösse be, hogy abban a lapok ne legyenek cserélhetők vagy kivehetők.
3) A Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján az ajánlatot az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.
4) Az eljárásban a Kbt. 115. § (4) bekezdésében foglaltak szerint kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.
5) Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy kizárólag az az ajánlat kerül felbontásra, amely határidőben Ajánlatkérőhöz érkezett. Az ajánlati küldemény bármilyen késedelméért, elirányításáért, késedelmes postázásáért és egyéb itt nem megjelölt okból történő késedelmes érkezésért ajánlatkérő semmiféle felelősséget nem vállal.
6) Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő azon nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 66. § (2) bekezdése), és nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 66. § (4) bekezdése).
9
7) A közbeszerzési dokumentumban található szerződéstervezet elfogadása az ajánlat érvényességi feltétele.
8) Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciumi megállapodást) legalább az alábbiak szerint tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg aki a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért készfizető kezesként együttes és egyetemleges felelősséget vállalnak, illetve szerepelnie kell benne, hogy a teljesítést milyen százalékos arányban osztják meg a felek egymás között, tartalmazza a vezető konzorcium tag megjelölését, aki felel a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés végrehajtásáért, a kifizetéseket is beleértve. A megállapodásnak az ajánlat benyújtásának napján érvényesnek és hatályosnak kell lennie, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függhet felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől és harmadik személy illetve hatóság jóváhagyásától. A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők tételes megjelölését. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (7) bekezdésére, mely szerint a közös ajánlatot benyújtók személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.
9) A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján: A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
10) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő(k), a bemutatott alvállalkozó(k), alkalmasság igazolásához igénybe vett gazdasági szereplő képviseletére (cégjegyzésére) jogosult személy aláírási címpéldányát vagy ezzel egyenértékű okmányát (a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási-mintát) másolatban. Amennyiben az előzőekben felsoroltak a közbeszerzési eljárással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére munkavállalójukat képviseleti joggal ruháznak fel, az ajánlathoz csatolni kell ezen meghatalmazás eredeti példányát is.
11) Ajánlatkérő az aláírási jogosultságok ellenőrzése céljából az ajánlattevő(k), alvállalkozó(k), ajánlatban nyilatkozatot tevő egyéb szervezet(ek) adatait a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. Abban az esetben, ha a cégkivonat a fenti útvonalon nem érhető el, akkor az ajánlatba csatolandó az ajánlattevő(k), alvállalkozó(k) és kapacitást biztosító szervezet(ek) esetében az ajánlattételi határidő lejártánál 60 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolata.
10
12) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Minden esetben csatolandó továbbá az ajánlatot aláíró képviselő aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának egyszerű másolata.
13) Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71. §-ban előírtak szerint biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (6) bekezdés második mondatával kapcsolatban tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
14) Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(6) bekezdéseiben, valamint a 114. § (6) bekezdésében foglaltak az irányadók.
15) Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (7) bekezdése alapján helyszíni bejárást biztosít 2017. szeptember 5-én (kedden) 9:00 órakor, illetve szeptember 6-án (szerdán) 16:30 órakor is. A gyülekezés helye: az építési helyszín.
16) Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos összes költség az eljárás eredményétől függetlenül ajánlattevőt terheli.
17) A műszaki dokumentációt, az árazatlan költségvetési kiírást, valamint a benyújtandó iratok jegyzékét a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
18) A Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a dokumentumok egyszerű másolatban benyújthatóak.
19) Az ajánlat részeként be kell nyújtani a közbeszerzési dokumentum részét képező tételes költségvetést beárazva. A költségvetés tételeiben az ajánlattevők az ajánlatkérő hozzájárulása nélkül nem módosíthatnak, tételeket nem hagyhatnak el, továbbá tételeket nem tehetnek hozzá. A tételes beárazott költségvetésben az árat úgy kell kalkulálni és megajánlani, hogy az minden, a közbeszerzési dokumentum szerinti költséget tartalmazzon. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, melyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához szükségesek.
20) Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.
21) Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdés alapján megvizsgálta a részekre történő ajánlattétel biztosításának lehetőségét és ennek eredményeként a részekre történő ajánlattétel lehetőségét az eljárásban három részajánlati körben biztosítja. Ennek indoka az, hogy a beszerzés egy olyan komplett rekonstrukció, amely keretében az elvégzendő feladatok egymással szorosan összefüggő, egymásra épülő munkák, amelyek szétbontása munkaszervezési, együttműködési és technológiai problémákat okozna azon túl, hogy jelentősen meghosszabbíthatja a megvalósítás idejét. Ezért jelen beszerzésben a további részekre történő ajánlattétel biztosítása nem indokolt.
11
22) Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-ában leírtak alapján nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötésének időpontjában, valamint annak hatályban léte alatt rendelkeznie kell tevékenységére vonatkozó (jelen eljárás tárgyát képező építési beruházásra is kiterjedő) felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni oly módon, hogy az alábbi paramétereknek megfeleljen: kártérítés összege legalább 15millió forint káreseményenként és legalább 25 millió forint évente.
23) A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai, valamint annak végrehajtási rendeleteinek jelen eljárásban irányadó és hatályos szabályai, továbbá a beszerzés tárgya szerinti rendelkezések alapján kell eljárni.
24) Figyelemmel a részajánlattétel biztosítására, a részek szerinti nyertes ajánlattevők kötelesek a kivitelezés során az együttműködésüket biztosítani, és mindent megtenni annak érdekében, hogy egymás tevékenységét segítve a szerződés szerinti minőség, és a szerződéses határidők a kivitelezés során betarthatók legyenek.
25) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárásban az 1. rész eredménytelensége esetén fenntartja magának a jogot, hogy a másik két részt is érvénytelennek minősítse a Kbt. 75. § (5) bekezdése alapján. Ennek indoka az, hogy a három rész műszaki megvalósíthatósága egymással összefügg, amelyből prioritást élvez a vendégházak megépítése, így megvalósíthatóságának elmaradása kizárja a másik két szerződés teljesítésének lehetőségét.
26) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. augusztus 31.
Városlődi Villa Nonprofit Kft.
8445 Városlőd, Fenyves u. 10-11.
Ajánlatkérő

A fent nevezett árak személyenként értendőek, tartalmazzák az ÁFÁ-t.

Az áraink a törvényi előírásokat és azok aktuális változásait követően vannak kialakítva.
A visszaigazolt árak kivételével, áraink változtatásának jogát fenntartjuk!

Galéria


Munkahelyteremtés az Iglauer Parkban

Hírlevél

Megközelíthetőség

8445 Városlőd (Veszprém megye), Fenyves utca 10-11.
Tel/Fax: 06-88-240-021
Mobil: 70-337 1558
E-mail:

Részletes útvonal leírás